IL-Sen: 47% Giannoulias (D), 44% Kirk (R) (YouGov 10/25-30)